Polityka prywatności

Procedura oparta na rozporządzeniu RODO

Regulacja zasad ochrony danych osobowych dla Firmy:

PULSSON – Zygmunt Pulsson
Brzozówka 31A, 05-152 Czosnów, POLAND
NIP: 118-006-50-58, REGON: 016294992

określa zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych klientów, kontrahentów, pracowników, użytkowników.

 1. Przetwarzanie danych osobowych służy zawarciu i wykonaniu czynności wynikających z umów (zgłoszenia klienta, kontrahenta, pracownika, użytkownika) w związku z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów należących do Firmy. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań z Państwa inicjatywy przed zawarciem umowy wykonywania usługi, czynności, działania przez Firmę.
 2. Przetwarzanie danych służy celom marketingowym Firmy, związanym z usługami, czynnościami, działaniami oferowanymi przez Firmę. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych.
 3. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych jest prowadzenie działań związanych z wykonywaniem usług, czynności, działania w ramach umowy, przygotowaniem ofert, przedłużenia umowy świadczenia usług lub wznowienia zgodnie z wolą osób, których dane dotyczą, a także czynności związanych z działaniami marketingowymi Firmy.
 4. Sposób przetwarzania danych osobowych:a) Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest dopuszczalne w zakresie niezbędnym do prowadzenia usługi na rzecz osób fizycznych lub podmiotów współpracujących, przyjmowania zleceń klientów, podpisywania umów, przygotowywania i prowadzenia procesu produkcji, usługi, czynności: monitoringu ich przebiegu, sprawozdawczości i kontroli w ramach procedury nadzoru procesu, usługi, czynności, działań lub ewentualnego postępowania administracyjnego.b) Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest dopuszczalne w zakresie niezbędnym do prowadzenia procedur rekrutacyjnych przyszłych pracowników, byłych pracowników i aktualnie zatrudnionych, przetwarzania danych w systemie informatycznym i wszystkich informacji dotyczących danych osobowych pracowników Firmy, zawierania umów o pracę oraz umów cywilno– prawnych, przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy zbieranych na etapie rekrutacji, informacji dotyczących nazw kont i haseł w systemach przetwarzania, rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych oraz innych dokumentów zawierających dane osobowe.

  c) Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest dopuszczalne w zakresie niezbędnym do przyjmowania zamówień na świadczone usługi oraz monitoringu sprawozdawczości.

  d) Przetwarzanie danych osobowych nie może naruszać praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub filozoficzne,
 • przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
 • danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym,
 • danych dotyczących wyroków, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania dotyczące procedur w ramach realizowanych czynności może uniemożliwić podjęcie wymienionych procedur przez Administratora Danych poprzez pełną realizację usługi lub dostarczenie informacji, których oczekuje Kontrahent.f) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w Firmie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności do:
 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych,
 • uzyskania informacji o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • uzyskania informacji od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące,
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • żądania ,,bycia zapomnianym” to znaczy trwałego usunięcia danych osobowych lub prawo do przeniesienia danych osobowych z bazy Firmy.

Macie Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane (przygotowanie i realizacja usługi, zamówienia, czynności, działania),
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z czynnością, działaniem, usługą świadczoną przez Firmę lub wnieśli Państwo sprzeciw),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym momencie,
 • przeniesienia danych do innego Administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.g) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu podpisania umowy na świadczenie usług, czynności, działanie na podstawie umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących zawieranych umów, innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych wykorzystywanych do celów marketingowych Firmy czy przekazania informacji o oferowanych działaniach, usługach, czynnościach, projektach w wymienionych celach, nastąpi jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych. Państwa uprawnienia wynikające z rozporządzenia ,,RODO” można realizować pisząc na adres Administratora Danych. Administrator Danych może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Klientów, Pracowników i Użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności na stronie Firmy z adnotacją ,,nowelizacja”.

Administrator Danych Osobowych:

PULSSON – Zygmunt Pulsson, Brzozówka 31A, 05-152 Czosnów

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. [RODO]